เฉลยคณิตศาสตร์UTQ 2106 ล่าสุดจ้า

                           

             UTQ 2106 คณิตศาสตร์ มัธยมต้น (บังคับ) pre-test 15/20

1. จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ข. หน่วยการเรียนรู้ช่วยให้ครูมองเห็นภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ใช้อะไรกำหนดคุณภาพของผู้เรียน ในรายวิชาพื้นฐาน และในรายวิชาเพิ่มเติมตามลำดับ
ก. ตัวชี้วัด , ผลการเรียนรู้
3. ตัวชี้วัด “ ค 4.2 ม.1/3 ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความหมายตรงกับข้อใด
ข. สาระที่ 4 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 3
4. ครูกุลธิดาจะจัดการเรียนรู้เรื่อง สมการโดยจะเลือกเพลงมาใช้ในขั้นนำและขั้นสรุปของกิจกรรม
ท่านจะแนะนำแนวทางในการเลือกเพลงอย่างไร
ข. เพลงเกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวนในขั้นนำและใช้เพลงเกี่ยวกับสมการในขั้นสรุป
5. “วิธีการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย ไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
จากข้อความข้างต้น ท่านมีแนวคิดตรงกับข้อใด
ง. เห็นด้วย เพราะ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนามธรรม
6. ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดอยู่ในขั้นกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ง. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างรายวิชา
ข. ชิ้นงาน/ภาระงาน
8. ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ข. นักเรียนกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ได้คะแนนรวมเท่ากัน
9. เครื่องมือวัดผลทางคณิตศาสตร์ในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์แบบรูบริค
ข. ข้อสอบแบบเลือกตอบ
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริคในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ค. การให้คะแนนแบบวิเคราะห์มักนำมาใช้ในการประเมินผลเพื่อตัดสินหรือสรุปผลการเรียนของนักเรียน

11. ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม
ครูมนัสกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลงานของนักเรียน เรื่องแผนผังและมาตราส่วน ดังนี้
1. มีแผนผังแสดงรายละเอียดครบถ้วน แต่มาตราส่วนไม่ถูกต้อง
2. มีแผนผังแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน แต่ใช้มาตราส่วนถูกต้อง
3. มีแผนผังแสดงรายละเอียดได้ครบถ้วน และใช้มาตราส่วนถูกต้อง
4. มีแผนผังแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน และมาตราส่วนไม่ถูกต้อง
ข้อใดเรียงลำดับคุณภาพของผลงานจากระดับสูงสุดลงมาถึงระดับต่ำสุดได้เหมาะสม
ข. 3, 2, 1, 4
12. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการประเมินผลก่อนเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้เรียนรู้อะไรมาก่อนบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนและสิ่งที่รู้มาก่อนนี้ถูกต้องหรือไม่
13. การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ในข้อใด
ง. ตัวชี้วัด
14. ข้อใดเป็นการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ดีที่สุด
ค. การตอบปัญหาปลายเปิด

15. ข้อใดเป็นการคิดขั้นสูงสุด
ค. กระบวนการคิด
16. สื่อข้อใดช่วยทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานมีชีวิตชีวาได้ดีที่สุด
ก. เพลง
17. ข้อใดไม่เข้าพวกเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ในการสอนคณิตศาสตร์
ง. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่จะสอน
18. การใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ข้อต่อไปนี้เหมาะสม ยกเว้นข้อใด
ง. ครูคณิตนำเอกสารแนะแนวทางไปใช้ทบทวนและใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียน
19. บทบาทคุณครูในการส่งเสริมให้นักเรียนสำรวจค้นหาวิธีการแก้ปัญหา/เสนอแนวทาง แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์จากสื่อรูปธรรม/กึ่งรูปธรรมตรงกับรูปแบบการ จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใด
ง. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ซิปปา( Cippa Model)
20. ถ้าครูต้องการฝึกให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา วิเคราะห์ และ หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ควรใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใด
ค. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์

ปล.  อ่านโจทย์ให้ดีก่อนว่าตรงกันหรือไม่ จะมีการสลับข้อนะคะ

Advertisements

One response to this post.

  1. อ่านโจทย์ให้ดี เพราะมีการสลับข้อค่ะ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: