ช่องภูดู่ชายแดนไทย-ลาว ( Phu Duu Border Pass)

DSCF7126

               ช่องภูดู่ชายแดนไทย-ลาว ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก Phu Duu Border Pass

        ด่านภูดู่เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีรถประจำทางผ่านแต่ต้องเดินทางโดยรถส่วนตัวต่อไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงจุดตรวจชายแดนปกติจะเปิดทุกวันศุกร์กับวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดยการเดินทางเข้าไปยังเมืองปากลายซึ่งมีระยะห่างจากจุดตรวจบริเวณตลาดชายแดนประมาณ 28 กิโลเมตร เส้นทางลูกรัง ขับเลนขวาตรงข้ามกับของประเทศไทย แต่การเข้าไปต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของลาวก่อนซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้า

       สำหรับหนังสือผ่านแดนนั้นยังใช้ไม่ได้เพระไม่ใช่จุดผ่านแดนถาวรหากจะเข้าไปต้องไปขอหนังสือจากนายอำเภอบ้านโคกก่อนและต้องรอให้ทางลาวตอบมาก่อนจึงจะไปได้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาโทรไปถามที่อำเภอบ้านโคก หมายเลข 055-486124 begin_of_the_skype_highlighting 055-486124 FREE end_of_the_skype_highlighting ระยะทางเชื่อมระหว่างช่องภูดู่กับเมืองต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังนี้

ช่องภูดู่ – เมืองปากลาย ระยะทาง 50 กิโลเมตร

เมืองปากลาย – แขวงไชยบุรี ระยะทาง 154 กิโลเมตร

แขวงไชยบุรี – เมืองหลวงพระบาง ระยะทาง 288 กิโลเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อของอำเภอบ้านโคก

        พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านโคกเป็นเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนและพื้นที่ป่า มีที่ราบเพียง 1 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ – อ.นาน้อย จ.น่าน (สภ.ต.น้ำมวบ และ สปป.ลาว )

ทิศใต้ – อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (สภ.ต.เด่นเหล็ก)

ทิศตะวันออก – ชายแดน สปป.ลาวความยาว 115 กม. (แขวงไซยะบุลี ด้านเมืองทุ่งมีไซ เมืองปากลาย เมืองแก่นท้าว เมืองบ่อแตน )

ทิศตะวันตก – อ.ฟากท่า และ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ช่องทางที่เข้า-ออกแนวชายแดนได้ มีดังนี้

1. ช่องมหาราช (บ้านบ่อเบี้ย) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย เป็นทางลูกรังรถยนต์วิ่งได้ ผ่านชายแดนเข้าไปยังหมู่บ้านใหม่ บ้านกลาง บ้านสว่าง ซึ่งเคยเป็นสาเหตุสงครามไทย-ลาว เมื่อปี 2527 ปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่ยุติว่า 3 หมู่บ้านดังกล่าวเป็นของประเทศใด และสามารถเข้าไปถึงเมืองทุ่งมีไซได้ ระยะทาง 9 กิโลเมตร

2. ช่องห้วยหมาหลง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย เดินเท้าผ่านป่าเข้า-ออกไปบ้านนาฝาย เมืองทุ่งมีไซ

3. ช่องภูสันเขียว หมู่ที่ 3 บ้านปางคอม ตำบลบ่อเบี้ย เดินเท้าข้ามภูเขาสูงเข้า-ออก ไปบ้านนาฝาย

4. ช่องภูกระบก หมู่ที่ 3 บ้านวังสัมพันธ์ ตำบลม่วงเจ็ดต้น มีทางเดินเท้าผ่านเข้า-ออก ไปบ้านห้วยควาย เมืองปากลาย

5. ช่องทางภูดู่ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเจ็ดต้น ตำบลม่วงเจ็ดต้น เป็นทางดินลูกรัง รถยนต์วิ่งเข้าไปได้ ผ่านบ้านผาแก้ว ห่าง 10 กิโลเมตร บ้านบ่มลา 12 กิโลเมตร บ้านแก่งสาวริมน้ำโขง 28 กิโลเมตร และเข้าสุ่ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงเมืองปากลาย 38 กิโลเมตร ขึ้นเหนือไปแขวงไซยะบุลี 198 กิโลเมตร ไปเมืองหลวงพระบาง 288 กิโลเมตร

6. ช่องทางภูทุ่งแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเจ็ดต้น เดินเท้าขึ้นภูเขาสูงชันเข้า-ออกไปบ้านน้ำยาง เมืองปากลาย

7. ช่องทางภูฮี หมู่ที่ 2 บ้านน้ำแพ ตำบลบ้านโคก เดินเท้าผ่านป่าเขาเข้า-ออก ไปบ้านบูฮา เมืองแก่นท้าว

8. ช่องทางบ้านห้วยครั่ง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยครั่ง ตำบลบ้านโคก รถจักรยานยนต์ขับผ่านเข้าป่าไปได้ แต่ไม่สะดวก ไปบ้านวังป่า เมืองแก่นท้าว

9. ช่องทางบ้านห้วยด่าง หมู่ที่ 7 บ้านโคกใน ตำบลบ้านโคก เป็นทางดิน รถยนต์วิ่งไปได้ ระยะทาง 7 กิโลเมตร ถึงบ้านขอนแก่น เมืองบ่อแตน

10. ช่องทางบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไคร้ ตำบลนาขุม ไม่ทางรถยนต์แต่เป็นป่าโปร่ง รถยนต์วิ่งลัดเลาะไปได้ ผ่านชายแดนไปประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านหนองปาจีด เมืองบ่อแตน

11. ช่องทางห้วยปูน หมู่ที่ 3 บ้านม่วงชุม ตำบลนาขุม รถจักรยานยนต์วิ่งลัดเลาะไปตามช่องเขาผ่านป่าห้วยไปได้แต่ไม่สะดวก ไปบ้านหนองปาจีด ระยะทาง 2-3 กิโลเมตร

12. ช่องทางขุนห้วยเป้า หมู่ที่ 3 บ้านม่วงชุม ตำบลนาขุม มีทางเดินเข้า-ออก เป็นป่าโปร่ง รถยนต์วิ่งลัดเลาะไปได้ ผ่านชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านหนองปาจีด เมืองบ่อแตน

ตลาดการค้าชายแดน มี 3 ตลาด

1. ตลาดผ่อนปรนช่องภูดู่ ปัจจุบันได้รับการยกระดับและจัดสรรงบประมาณจำนวน 36 ล้านบาท ให้สร้างศูนย์ราชการและตลาดการค้าขาย และจะเป็นด่านถาวร บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น เปิดค้าขายทุกวันเสาร์

2. ตลาดผ่อนปรนช่องห้วยด่าง บ้านโคกใน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก เปิดขายทุกวันพุธ3. ตลาดประเพณีช่องภูดู่ บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 เปิดค้าขายทุกวัยอาทิตย์

· สินค้าลาว ที่นำมาขายมีเหล็กเก่า สินค้าเกษตร ( เป็นฤดูกาลและจะเข้ามาได้ต่อเมื่อ ผวจ.อุตรดิตถ์และรัฐมีนโยบายเปิดให้เข้าได้) สุรา ไวน์ บุหรี่ราคาถูก ผลิตจากลาว จีน และเวียดนาม รสชาติยังไม่เป็นที่นิยม นักท่องเที่ยวจะซื้อไปเป็นของที่ระลึกเท่านั้น

· สินค้าไทย เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค 

ขอขอบคุณที่มา  http://uttaradit.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538980038

Advertisements

One response to this post.

  1. ไปเที่ยวมาแล้วค่ะ มีตลาดนัดทุก
    วันเสาร์

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: